Image Alt

Стара Тиса код Бисерног острва

Стара Тиса код Бисерног острва

НОВИ БЕЧЕЈ: Посланици Скупштине АП Војводине на последњем заседању су усвојили покрајинску скупштинску одлуку о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва”, који се од 1997. године налази на листи међународно значајних подручја за птице. Овај природни драгуљ простире се на подручјима општина Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ и обухвата парцеле уписане у катастарске општине Бечеј, Бачко Градиште, Нови Бечеј и Чуруг. Укупна површина парка природе износи нешто више од 959 хектара, од чега је највећи део у државном власништву.
Одлуком о заштити, на подручју овог парка природе забрањују се радови и активности које могу имати неповољан утицај на геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела, осим за активности водопривреде у складу с циљевима заштите природе. Забрањује се и привредни риболов, уношење инвазивних биљних и животињских врста и обнова и ширење засада инвазивних дрвенастих врста, непланско сакупљање и уништавање дивљих врста, паљење трске и пошумљавање бара, ливада и пашњака. Такође, није дозвољена сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа, непланска сеча и оштећивање шумског дрвећа, хемијско третирање одраслих комараца у периоду ројења тиског цвета, отварање депонија, складиштење опасних материја и ограђивање простора.

Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва” поверен је на управљање Јавном предузећу за комуналне делатности „Комуналац” из Бечеја.

„Предложени управљач у потпуности испуњава прописане услове, располаже респективним искуствима на пословима очувања и презентације природних вредности и може стално бити присутан на заштићеном подручју и његовој околини, с обзиром на основну делатност којом се бави и имовину коју поседује”, наводи се у одлуци.

Фото: https://vojvodina.travel/park-prirode-stara-tisa/

Извор: https://www.dnevnik.rs/vojvodina/park-prirode-pod-zastitom-stara-tisa-kod-bisernog-ostrva-vazna-za-ptice-02-09-2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish