Image Alt

Велика средства бесповратно за сеоски туризам

Велика средства бесповратно за сеоски туризам

Вла­сни­ци ре­ги­стро­ва­них по­љо­при­вред­них га­здин­ста­ва ко­ја се ба­ве се­о­ским ту­ри­змом има­ће ове го­ди­не мо­гућ­но­сти да кон­ку­ри­шу на два из­да­шна кон­кур­са за раз­вој те де­лат­но­сти. Је­дан је фонд ИПАРД пре­ко ко­јег мо­гу да до­би­ју и 300.000 евра по про­јек­ту, а дру­ги је кон­курс Ми­ни­стар­ства ту­ри­зма и омла­ди­не, ко­ји се од­но­си углав­ном на са­ла­ше и ет­но-ку­ће, а бес­по­врат­но ће да­ва­ти 25.000 евра, пре­но­си „Агро­смарт”.

ИПАРД 3 про­грам тре­ба­ло би, пре­ма пла­ну по­зи­ва за ову го­ди­ну, ко­ји је об­ја­ви­ло Ми­ни­стар­ство по­љо­при­вре­де, да поч­не у фа­бру­а­ру, а по­чет­ком ју­ла оче­ку­је се рас­пи­си­ва­ње кон­кур­са за ру­рал­ни ту­ри­зам. Ово би био тре­ћи јав­ни по­зив за раз­вој ру­рал­ног ту­ри­зма от­ка­ко је кре­нуо тај про­грам у Ср­би­ји. Вре­дан је пет ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Нај­ма­њи по­вра­ћај ко­ји под­но­си­о­ци мо­гу да до­би­ју је 20.000 евра, а нај­ве­ћи 300.000 евра. Ин­тен­зи­тет по­др­шке је нај­ви­ше 75 од­сто, а мо­гу да кон­ку­ри­шу фи­зич­ка ли­ца – но­си­о­ци по­љо­при­вред­ног га­здин­ства, пред­у­зет­ни­ци и прав­на ли­ца, с тим да на кон­курс мо­гу да се при­ја­ве и по­чет­ни­ци у овом по­слу. Ис­ти­че се да за овај по­зив већ вла­да ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње, а при­хва­тљи­ве ин­ве­сти­ци­је су из­град­ња и опре­ма­ње свих вр­ста обје­ка­та за сме­штај ту­ри­ста под усло­вом да се на­ла­зе у ру­рал­ним под­руч­ји­ма.

Пре­ма на­ја­ва­ма, у фе­бру­а­ру ће Вла­да Ср­би­је иза­ћи са уред­бом ко­јом ће за се­о­ски ту­ри­зам би­ти из­дво­је­но 150 ми­ли­о­на ди­на­ра. Пред­ви­ђе­но да се из­два­ја око 2,9 ми­ли­о­на ди­на­ра по се­о­ском га­здин­ству, а ка­ко се мо­же чу­ти, нај­ви­ше ће па­ра би­ти до­де­ље­но за раз­вој са­ла­ша и ет­но-ку­ћа.

У Ми­ни­стар­ству ту­ри­зма и омла­ди­не по­твр­ди­ли су да до фе­бру­а­ра оче­ку­ју усва­ја­ње уред­бе о до­де­ли и ко­ри­шће­њу под­сти­ца­ја за раз­вој ру­рал­ног ту­ри­зма, а по­том и рас­пи­си­ва­ње јав­ног по­зи­ва за при­ја­ву се­о­ских ту­ри­стич­ких до­ма­ћин­ста­ва уз ми­ни­мал­но обез­бе­ђе­но уче­шће од 10 од­сто.

Да би се кон­ку­ри­са­ло за суб­вен­ци­ју по­треб­но је да је га­здин­ство ре­ги­стро­ва­но у цен­трал­ном ин­фор­ма­ци­о­ном си­сте­му у обла­сти уго­сти­тељ­ства и ту­ри­зма (е-ту­ри­ста).

Ка­ко се на­во­ди, у Ср­би­ји су тре­нут­но кроз ин­фор­ма­ци­о­ни си­стем е-ту­ри­ста еви­ден­ти­ра­на 742 ре­ги­стро­ва­на се­о­ска ту­ри­стич­ка до­ма­ћин­ства, што је 32 од­сто ви­ше не­го пре го­ди­ну да­на. Од укуп­ног бро­ја ре­ги­стро­ва­них, 148 је са­ла­ша и ет­но-ку­ћа. По­сто­ји пет обје­ка­та на те­ри­то­ри­ји Вој­во­ди­не ко­ји су ре­ги­стро­ва­ни као са­ла­ши, а про­це­њу­је се да их има око 40. Мно­ги се ре­ги­стру­ју као не­ка дру­га вр­ста објек­та као што су се­о­ско ту­ри­стич­ко до­ма­ћин­ство или ет­но-ку­ћа.

Је­ле­на Та­на­ско­вић, ми­ни­стар­ка по­љо­при­вре­де, ис­та­кла је за Тан­југ ва­жност нов­ца из европ­ских фон­до­ва, за ко­ји по­љо­при­вред­ни­ци апли­ци­ра­ју кроз про­гра­ме као што је ИПАРД.

„Ка­да је реч о про­гра­му ИПАРД 3, за ко­ји смо ми на­ја­ви­ли да ће­мо од фе­бру­а­ра и мар­та пу­сти­ти јав­не по­зи­ве, мак­си­мал­но смо упро­сти­ли и по­јед­но­ста­ви­ли апли­ци­ра­ње и убр­за­ли рок да од­го­во­ри ад­ми­ни­стра­ци­ја. До­би­ли смо 288 ми­ли­о­на евра гран­та из ЕУ, бес­по­врат­них сред­ста­ва, 90 ми­ли­о­на евра је да­ла др­жа­ва, да­кле по­љо­при­вред­ни­ци има­ју 380 ми­ли­о­на евра на рас­по­ла­га­њу, и са оним де­лом уче­шћа ко­ји они тре­ба да да­ју, ту ће би­ти ин­ве­сти­ци­ја око 600 ми­ли­о­на евра”, ре­кла је Та­на­ско­ви­ће­ва.

По­ред ИПАРД-а, још је отво­рен и кон­курс „Кон­ку­рент­не по­љо­при­вре­де”, кроз ко­ји по­љо­при­вред­ни­ци до­би­ја­ју 50 од­сто бес­по­врат­них сред­ста­ва од др­жа­ве, за 40 од­сто је обез­бе­ђен кре­дит, а уче­шће је 10 од­сто.

Извор: ПОЛИТИКА, АГРОСМАРТ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on
en_USEnglish